Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Kršimo vaša prava i javno vas ismevamo

Pokrajinska zaštitnica građana Aniko Muškinja Hajnrih razgovarala je sa građanima Rume i pri tom istakla da  su se "građani danas žalili na opštinsku upravu, ostvarivanje prava na invalidsku penziju, socijalne probleme". Pokrajinska zaštitnica građana se takođe informisala o konkretnim pravnim problemima pojedinaca, a u Rumi joj se obratilo deset građana.

Kršimo vaša prava i javno vas ismevamo

Kako je uredništvo zvaničnog opštinskog sajta pod nadzorom vlastodržaca uspelo da zaključi u naslovu povodom ove posete - U Rumi se poštuju prava građana - rešili smo da se osvrnemo na taj, malo je reći bezobrazan naslov.

Dakle u Rumi se poštuju prava građana:

- Zabrana diskriminacije (Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.)
"Molim vas da nikog ne štedite, moraju da osete da je SNS na vlasti. Što se tiče zapošljavanja pravite mesta za naše ljude, bez obzira što zakoni nisu na našoj strani", rekao je poverenik OO SNS u Rumi Aleksandar Martinović.

- Pravo na rehabilitaciju i naknadu štete (Svako ima pravo na naknadu materijalne ili nematerijalne štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuje državni organ, imalac javnog ovlašćenja, organ autonomne pokrajine ili organ jedinice lokalne samouprave.)
Tu naravno prednost imaju finansijeri stranke na vlasti, bliski prijatelji i saradnici, članovi opštinskog veća.

- Zaštita podataka o ličnosti (Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.)
Nećemo mnogo da pričamo o spiskovima glasača prikupljanim na sumnjive načine i korišćenim u izbornim kampanjama.

- Sloboda mišljenja i izražavanja (Jemči se sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje.)
Ovo pravo podrazumeva da možete slobodno da mislite samo ako mislite da je stranka na vlasti jedina ispravna i da volite velikog vođu, prepodobnog premijera, u protivnom ne mislite slobodno! Uveriće vas mračne sile pretnjama vama i vašoj porodici da ne mislite slobodno. Samo što je to obično nedokazivo, zanat su pekli devedesetih!

- Sloboda medija (U Republici Srbiji nema cenzure. Nadležni sud može sprečiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obaveštavanja samo ako je to u demokratskom društvu neophodno radi sprečavanja pozivanja na nasilno rušenje Ustavom utvrđenog poretka ili narušavanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije, sprečavanja propagiranja rata ili podstrekavanja na neposredno nasilje ili radi sprečavanja zagovaranja rasne, nacionalne ili verske mržnje, kojim se podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.)
Šta reći, a ne zaplakati! O hapšenju našeg urednika, hakerskim napadima na naš sajt, pretnjama, ucenama i napadima ne bismo ovom prilikom da ne izazovemo paniku u narodu opet!

- Pravo na obaveštenost (Svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom.)
I tako u krug!

- Izborno pravo (Svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran. Izborno pravo je opšte i jednako, izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno i lično.)
Osim u slučajevima kada vas drže ucenjene radnim mestom, radnim mestom nekog od članova vaše porodice, ili nekim drugim vidom prinude, tada imate pravo da birate samo njih bili oni Vuković-Kardaš ili Martinović-Mančić, potpuno je svejedno!

Kršimo vaša prava i javno vas ismevamo


- Pravo na učešće u upravljanju javnim poslovima (Građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije.)
Ovo pravo direktno je povezano sa svakim izborom direktora javne ustanove na teritoriji opštine Ruma, svakim imenovanjem upravnih i nadzornih odbora istih tih ustanova, svakim "konkursom" za posao i sa druge strane - partijskom knjižicom! Ovde se prepliće, sa istim razlogom, i pravo na rad!

Svaki detalj naših života pokriven je stranačkom obojenošću i zavisnošću od ljudi kojima nacrtanu ovcu ne biste dali da sačuvaju. Svaki od tih funkcionera nikada nije ostvario nikakav rezultat, niti napravio nešto konkretno, niti će. Jedino što su ikada radili jeste stvaranje tog zavisničkog odnosa u kom smo mi, građani, ucenjeni, a njihovi džepovi se pune, mogućnosti rastu!

Sve što rade kosi se sa svakim članom Ustava koji bi gospođa Aniko Muškinja Hajnrih trebalo da brani. Problem je što svi znamo koje su to stvari, ali su nedokazive, sprovedene precizno, smišljeno, papirološki čisto da bilo koja institucija i ne može da ima zamerku. Oni to sprovode godinama pod drugačijim stranačkim zastavama, a mi ih sve znamo kao Vukovića, Borovića, Kardaša, Beretića, Maletića, Došena, Martinovića, Panića, Mančića, Ljubišića, Bojanićku, Đokića...i pripadajuće im preletače i tajkune! (Ako smo nekoga i zaboravili isplivaće sam u ovoj rumskoj septičkoj jami političara.)


s8twn Are you sure that you want to switch to desktop version?