Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Sutra otvaranje 18. Art Trema Festa u Rumi

Od sutra, pa sve do 29. marta imaćete prilike da uživate u predstavama 18. po redu Art Trema Festa. Festival čine studentske predstave, akademski projekti, nezavisne teatarske grupe, male kamerne forme profesionalnih pozorišta i predstave nastale u produkcijama sa ustanovama kulture.

Sutra otvaranje 18. Art Trema Festa u Rumi

Publika će imati priliku da vidi 12 predstava u četiri dana festivala, a o nagradama će ove godine odlučivati stručni žiri u sastavu: Miroslav Radonjić (teatrolog), Miroslav Benka (reditelj) i Mirjana Karanović (dramska umetnica).

Program festivala:

Četvr­tak – 26.03.

17 časova

The­ater The­atron Lund, Šved­ska „Život iz dva dela” — autorski rad Željka i Suzane Santrač. Nakon pred­stave: dram­ska radion­ica ”Šta smo spremni da ispričamo našoj deci?” Režija: Tomas Lind­ström (Dom omla­dine — Omladin­ski savet Ruma), tra­janje 100 minuta

19 časova

Zvanično otvaranje fes­ti­vala – Izložba „Đorđe Lebović – sve­dok pro­tiv svoje epohe“, Grad­sko pozorište Ruma, Pozorišni muzej Vojvo­dine i rumske ustanove kul­ture (Veliki hol KC-a), tra­janje: 15 minuta

19.15 časova

Puls teatar Lazare­vac „Pomorandžina kora” Maja Pele­vić. Režija: Bojana Lazić (Velika scena KC-a), tra­janje: 60 minuta

21 čas

Autorski pro­jekat — Sanja Krs­man­ović Tasić, „O S(A)VESTI“ – Esej u pokretu o Dadi Vujasi­nović „Hleb teatar“ Beograd u kopro­duk­ciji Bitef teatra i Udruženja dram­skih umet­nika Srbije. Režija: Sanja Krs­man­ović Tasić (Kamerna scena KC-a), tra­janje: 70 minuta

Petak — 27.03.

17 časova

Erg sta­tus plesni teatar Beograd “Tišina” – plesna insta­lacija. Režija: Boris Čakši­ran (Kamerna scena KC-a), tra­janje: 55 minuta

19 časova

Grad­sko pozorište Bečej u sarad­nji sa Novosad­skim pozorištem “Eva, stran­ica 89” po motivima drame Luca Hib­n­era „Greta, stran­ica 89”. Režija: Igor Pavlović (Velika scena KC-a), tra­janje: 80 minuta

21 čas

Radoslav Milenković — autorski rad „Naši dani”, Pro­ces teatar Beograd po delima Radoja Domanovića i Vladislava Petkovića Disa. Režija: Radoslav Milenković (Kamerna scena KC-a), tra­janje: 75 minuta

Sub­ota — 28.03.

17 časova

Banjalučko stu­dentsko pozorište Banja Luka „Dvanaest zvjezdica”, poet­ska drama. Režija: Alek­san­dar Pejaković (Kamerna scena KC-a), tra­janje: 55 minuta

19 časova

Akadem­sko pozorište – Stu­dentski kul­turni cen­tar Niš „Stend ap, Ser­bie” po pes­mama Jovana Jovanovića Zmaja. Režija: Vladimir Cve­jić (Dom omla­dine, kamerna scena), tra­janje: 70 minuta

21 čas

Pro­ces teatar Beograd i Mas­ter klasa stu­de­nata glume „Razred“ po motivima Volterovog Kan­dida, Akademija umet­nosti Novi Sad — klasa stu­de­nata Akademije umet­nosti u Novom Sadu, klasa Jasne Đuričić i Sanje Ris­tić Kra­jnov. Režija: Radoslav Milenković (Kamerna scena KC-a), tra­janje 60 minuta

Nedelja - 29.03.

17 časova

Pan teatar Beograd kopro­duk­cija Bitef teatar i Udruženje dram­skih umet­nika Srbije „Ja i ti” po motivima filma „Šta se dogodilo sa baby Jane”, autori: Branka Sto­jković i Oliv­era Vik­torović Đurašković (Kamerna scena KC-a), tra­janje: 65 minuta

19 časova

Nova akademija umet­nosti Beograd, „Porodične priče“, Biljana Srbljanović, klasa Sve­tozara Cvetkovića i Ljiljane Todor­ović. Režija: Sve­tozar Cvetković i Ljiljana Todor­ović (Dom omla­dine, kamerna scena), tra­janje: 90 minuta

20.30 časova

Pro­mo­cija časopisa „NITI” i zbornika „Lutka i maska u srp­skoj kul­turi”, Pozorišni muzej Vojvo­dine u sarad­nji sa Grad­skim pozorištem Ruma i rum­skim insti­tu­ci­jama kul­ture (Veliki hol KC-a), tra­janje 30 minuta

21 čas

Kruše­vačko pozorište „Lep­ot­ica Line­jna”, Mar­tin Mak­dona u kopro­duk­ciji sa ART Tema Beograd. Režija: Miloš Jagodić (Velika scena KC-a), tra­janje: 90 minuta

23 časa

Proglašenje i nagrađi­vanje najboljih — Stručni žiri (Velika scena KC-a)s8

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?