Informativni internet portal Rume | www.grad-ruma.net

Bebi PDV: Prijave za refundaciju od 1. jula

Zahtevi za refundaciju PDV-a za bebi opremu podnosiće se od 1. do 15. jula 2014. godine, piše portal Bebac. Roditelji zahteve podnose u nadležnoj jedinici Poreske uprave (nadležnost se određuje prema prebivalištu podnosioca zahteva).

Bebi PDV: Prijave za refundaciju od 1. jula

Pravo na refundaciju PDV može da ostvari roditelj, odnosno staratelj bebe, ukoliko ispunjava sledeće kumulativne uslove:

- da je punoletni državljanin Republike

- da ima prebivalište na teritoriji Republike

- da je kupio hranu i opremu za bebe

- da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 981.120 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 23.914.800 dinara

- da ima fiskalni isečak izdat u prodavnici u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

Uz zahtev se dostavljaju:

- fiskalni isečci izdati u prodavnicama hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV

- fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka

Ukoliko ste staratelj, treba da priložite i:
- fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo

Iz Poreske uprave podsećaju da ukoliko je kupac hrane i opreme za bebe propustio da podnese zahtev za refundaciju PDV u prethodnom periodu, za nabavke od 1. januara  2013. godine, to može da učini i u ovom roku.

Ako je kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe ostvario refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.880 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini bebe smatra se u potpunosti ostvarenim, i za drugu godinu bebe (do navršene druge godine bebe) može ostvariti pravo na maksimalno 30.660 dinara ako ispunjava sve napred navedene uslove.


s8


twn Are you sure that you want to switch to desktop version?